Post Tagged ‘Africa’

Slavernij. De plank voor ‘onze’ ogen. Nationaliteit. De roet in ‘ons’ eten.

[Van Hyves 15 mrt 2009, 12:24]

[Voor dit artikel ben ik elders uitgemaakt voor blanke… ik zou hiermee ‘Surinamers in het gezicht spugen’. Als je niet ziet dat ik globale toenadering zoek… als je mn mening kent mbt Suriname, dan weet je dat die beschuldigingen simpelweg KRANKZINNIG zijn]

Ik heb mijn conclusies getrokken.

Het VOC bestaat nog.

‘Wij’ zijn Surinamer, Antilliaan, Kaapverdiaan, Nigeriaan, Ghanees, Kongolees, Arubaan, West Afrikaan, Caribier, Christen, Moslim, Ortodox, Ajaxiet, Rotterdammer, Amsterdammer, etc. etc.
Dat is geen probleem als we achter die noemertjes onszelf ( h)erkenden.
We ogen hetzelfde, delen dezelfde levensloop, eten hetzelfde maar laten ons verdelen met aangepratte zelfbeelden.

Het VOC heet UniLever, Philips/LG, GM, GE, BlackWater, ABN, Lloyds, ETC, KPN, Shell (Batavus), Bayer, ExXon, Mitzubishi, Sony en ga zo maar door
Hoe identificeer je deze ‘lui’ als zijnde 1 en dezelfde?
Neem eens een goede kijk naar de afgelopen eeuw. Documenten, certificaten, handelsverdragen, standaarden en nog veel meer is in deze periode afgestemd.

The elephants in the living room:
1- In 1975 zijn zo’n beetje alle kolonies ‘onafhankelijk’ geworden, die zichzelf nog niet hadden vrijgevochten. Ze vielen direct weer terug in afhankelijkheid middels leningen bij VOC geinitieerde valkuilen. Te noemen de wereldbank en het IMF.
Na 1971 was de waarde van valuta niet meer gedekt met waardevolle ‘hardware’ zoals goud of de productie van een bepaalde natie. Valuta werd vertaald tot ‘hoeveel leningen heeft de bank uit staan’. Maw. Hoeveel ‘crediet’ heeft de bank uit staan.
2- Fascistische regimes in europa zijn allen in 1975 opgedoekt. Te noemen Spanje, Griekenland en Portugal.
3- ‘De west’ zoals het VOC (of bijvoorbeeld de nederlandse marine) de Amerika’s noemd(e), vaarde onder de Panamese vlag. De oost (en Afrika) werden aangedaan door schepen die onder griekse vlag vaarden.
4- In de periode tot aan 1975 heeft het VOC heel veel af kunnen stemmen en beklinken in standaarden (denk aan container afmetingen en soortgelijke zaken), ‘documenten en handelsverdragen’, die tot op de dag het VOC het recht geven onze ‘naties’ er onder te houden.
(Als ex-IT-er kan ik ook onderbouwen dat arpa, het initiele internet, alleen het VOC heeft geholpen nog meer controle op zaken te krijgen).
5- AFRICOM. http://www.africom.mil Check de actuele events in Afrika met bovenstaande olifantepoten in onze soep.
Van de cacao-slaven onderdrukking in 2003 door Frankrijk tot aan de moord op de president in Guinee-Bissau van verleden week: 1 plan.

Wij hebben geen plan.
Geen platvorm die hier iets aan kan doen.
Wij hebben pseudo culturen, pseudo nationaliteiten… Geen van hen dekt de lading: Wij.

En het is makkelijker dan het lijkt om die plank om te toveren in een stok.
The tree of life is us. Unit-E be our ‘branch’.

… en die roet in ons eten?… E234, E567…

… is dat wel ons eten?

JayJBee

Advertenties

Origineel bericht http://www.deweekkrant.nl/artikel/2011/april/12/tussen_a_nursery_schoola_leerlingen

De in Linschoten geboren Tine Sangers en partner Lammert Mulder besloten vier jaar geleden tijdens een vakantie in Gambia, het roer om te gooien. Een jaar later vertrok het stel met niet meer dan elk een volle koffer richting West Afrika. Ze kenden niemand in de voormalige Franse kolonie. Op de vijf hectare land die ze kochten  stond geen huis, zelfs geen schuur waarin ze konden slapen. Met hun blote handen bouwden ze hun eerste onderkomen. De hut was niet meer dan een paar palen met een palmbladeren dak. Tine, oudste dochter van Her­man en Cor Sangers, had een hoge functie in het bankwezen. Net zoals zij, groeide ook Lam­mert op in een dorpje tussen boerderijen en vee. Landbouw en veeteelt intrigeerde de Fries al zijn leven lang. Daar op de zoute klei van de Casamance delta, waar de bevolking leefde zonder enig toekomstperspectief, begon het stel aan de ontwikkeling van een proefboerderij. Met betaalde hulp van ‘locals’ werd een water-put gegraven en van klei met een mal bouwstenen gemaakt. Het begin van een stenen hut met een deur. 500 jonge cashewno­tenbomen geplant en klei werd. De moeder- en baby-sterfte is beduidend gedaald. bewerkt om groenten te kunnen zaaien. In het dorp stonden een nieuwe school- en kraamkliniek leeg toen zij er kwamen, want het geld was op. Tine zorgde voor de afwerking, inrichting en materialen. De schoolkinderen hebben nu schriften en pennen.

“De moeder- en babysterfte is beduidend gedaald.”

Lammert heeft inmiddels een belangrijke rol in de oprichting van het drinkwaterbedrijf in Kataba. Onlangs werd in het dorp naar water geboord. “Het grondwater is nog niet bruikbaar vanwege sanitaire vervuiling”legt Lammert uit. “Logisch want door het ontbreken van sanitaire voorzieningen wordt de bodem al eeuwen lang gebruikt als toilet”. Maar hij blijft optimistisch  “Het watermonster van het tweede monster is onderweg voor onderzoek. We hopen in Kataba 1 snel een watertoren kunnen bouwen”. Door de contacten van de Nederlanders lijkt tevens een elektriciteitsaanslui­ting nabij. Internet en opladen telefoon in naburig dorp. Iedereen in Kataba kent de Hollandse ’Lammerttine’. Delegaties uit diverse werelddelen bezochten de proefboerderij, met als doel om daar te kunnen land bouwen. Een Amerikaan bood een gewas aan, waaruit mogelijk olie kan worden geperst. Het afval daarvan is bruikbaar als dieren voedsel. “Het is ongelofelijk dat wereldwijd enthousiast wordt mee gedacht en geholpen. Tweedehands,maar voor hier functioneel materiaal en zaden worden hierheen verscheept. Het biedt een toekomst voor ruim 900 dorpelingen.

En het gaat maar door http://www.deweekkrant.nl/pages.php?page=1940460Mensage original http://www.deweekkrant.nl/artikel/2011/april/12/tussen_a_nursery_schoola_leerlingen

Mensage original http://www.deweekkrant.nl/artikel/2011/april/12/tussen_a_nursery_schoola_leerlingen

Entre les écolier de «nursery school»

Tina Sanger de Linschoten et son partenaire Lammert Mulder ont décidés il y’a quatre ans lors d’un séjour en Gambie, les tactiques du changement. Un an plus tard, le couple se rend avec une valise chacun pour l’Afrique occidentale.
Elle ne connaissait personne dans l’ancienne colonie française. Sur les cinq hectares qu’ils ont acheté il n’y avait pas une maison, pas même un hangar où ils pouvaient dormir. Avec leurs mains nues, ils ont construit leur première maison. La cabane était seulement construite avec des piquets et un toit en feuilles de palmier. Tine, la fille aînée de Herman et Cor Sanger, était a un poste de direction dans le secteur bancaire. Comme elle Lammert a grandi dans un village entre exploitations agricoles et le bétail. Agriculture de frison il est intrigué par le bétail toute sa vie. Là, sur le delta argileux et salée de la Casamance, où les gens vivaient sans perspectives d’avenir, le couple a commencé à développer une ferme expérimentale. Avec un personnel rémunéré d’habitants, un puits d’eau a était creusés et des briques d’argile fait avec un moule. C’est le début d’une cabane en pierre avec une porte. 500 jeunes arbres de pomme d’acajous ont été planté et l’argile a été transformés pour être en mesure de semer des légumes.

« La mortalité maternelle et infantile a diminué considérablement. »

Dans le village ont été trouvé une nouvelle école et une maternité vides quand ils sont arrivés, parce que l’argent avait disparu. Tine a pris soin de la finition, le design et les matériaux. L’école a maintenant des cahiers et des stylos.
La mortalité maternelle et infantile a diminué considérablement. Lammert a joué un rôle important dans la création de la compagnie des eaux a kataba. Récemment le premier puis a était aménagé dans le village pour l’eau. «car l’eau souterraine n’est pas utilisable à l’échec de contamination sanitaire», explique Lammert hors «Logiquement, le manque d’assainissement, est du a l’utilisation du sol pendant des siècles comme une toilette.” Mais il reste optimiste. “L’échantillon d’eau de la seconde filtre a était prélevé dans le Sous sol pour la recherche. Nous espérons une construction rapide d’un château d’eau a kataba. ” A travers les contacts des Hollandais les habitants de Kataba ont aussi une proximité d’avoir de l’électricité pour l’Internet et pour charger les téléphones du village . Tout le monde connaît les étrangers Hollandais a kataba “Lammert et Tine”. Les délégations de différents continents sont venus explorer la ferme expérimentale, afin de cultivé le terrain. Une offre américaine d’une plante a été faite pour la culture, dont l’huile peut éventuellement être pressé. Les déchets de cette plante sont utilisé comme aliment pour les animaux. «C’est incroyable car le monde entier est réceptif et enthousiaste pour leur venir en aide. Bien vrai que le matériel utilisé est de l’occasion mais fonctionnel et les graines sont expédiées ici. Il offre un avenir à plus de 900 villageois.

Et ca continue… http://www.deweekkrant.nl/pages.php?page=1940460